Shanghai, Dec 2007 - meocre
20071208 Shanghai1982ab (90335500)

20071208 Shanghai1982ab (90335500)

China2007120890335500